Samenwerkingsverband

Arrangementen

×

Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen, zijn extra ondersteuning. In de termen van ons model: ‘steun waar nodig’ en ‘speciaal als het moet’. We werken hiervoor met zogenaamde arrangementen.

Arrangementen

In een arrangement staat precies welke extra ondersteuning een leerling krijgt van een van de scholen van het Samenwerkingsverband. Een arrangement is maatwerk. Arrangementen kunnen dus van elkaar verschillen in intensiteit, kosten en duur. In ieder geval is een arrangement in principe tijdelijk. Er zijn twee soorten arrangementen: binnen de school en bovenschools.

Arrangementen binnen de school

Arrangementen binnen de school worden verzorgd vanuit de school zelf. De scholen ontvangen daarvoor geld van het Samenwerkingsverband. Elke school beschrijft in zijn schoolondersteuningsprofiel welke arrangementen hij kan bieden. De school organiseert deze binnenschoolse arrangementen zelf en wijst ze zelf toe. Dit gebeurt via de zorgoverleggen binnen de school.

Bovenschoolse arrangementen

Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig die de mogelijkheden van de school overstijgt. Bijvoorbeeld een combinatie van onderwijs en jeugdhulp. Deze leerlingen worden altijd aangemeld bij de Commissie Toewijzing en Plaatsing van het Samenwerkingsverband. Zij komen in aanmerking voor een bovenschools arrangement. Op dit moment biedt het Samenwerkingsverband twee bovenschoolse arrangementen; Doorstart en Comma.

Speciaal als het moet

De zwaarste vorm van ondersteuning is ‘speciaal als het moet’. Wanneer ‘steun waar nodig’ niet voldoende is om de ondersteuningsvraag van de leerling te kunnen beantwoorden, overwegen we de leerling te plaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs. Hiervoor is wel een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Plaatsing in het vso is ook een arrangement.

Ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning, stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staat wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn, welke ontwikkeling en uitstroom we verwachten en welke ondersteuning nodig is om dit ook daadwerkelijk te bereiken. We maken dit document in nauw overleg met de ouders. Het opstellen van een OPP is wettelijk verplicht. De school evalueert het document jaarlijks en stelt het bij als dat nodig is.