SWV Gelderse Vallei de organisatie

SWV VO Gelderse Vallei

Onze organisatie

Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Samen met een team van beleidsadviseurs en gedragsdeskundigen wordt het beleid van het samenwerkingsverband bepaald en uitgevoerd.

Neem contact op
×
De leiding SWV Gelderse vallei

SWV VO Gelderse Vallei

De leiding

De dagelijkse leiding is in handen van Everlyn van den Brink, directeur-bestuurder. Zij wordt ondersteund door drie beleidsadviseurs / gedragsdeskundigen: Esther van der Ven, Helene Treur en Danique van Ginkel. Samen zijn zij bereikbaar voor vragen of advies over de ondersteuning die uw zoon/dochter of leerling nodig heeft.

Neem contact op

Directeurencollectief en raad van toezicht

SWV VO Gelderse Vallei

Directeurencollectief en raad van toezicht

Alle aangesloten scholen zijn in het directeurencollectief vertegenwoordigd. Zij keuren de belangrijkste beleidsstukken zoals het Ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting goed en houden toezicht op de uitvoering van het beleid. De raad van toezicht houdt intern toezicht op de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband: de realisatie van de doelstellingen, de financiën en de naleving van de (wettelijke) voorschriften.

Neem contact op

Ondersteuningsplanraad

SWV VO Gelderse Vallei

Ondersteuningsplanraad

Hoe het Samenwerkingsverband zorgt voor een passende onderwijsplek voor elke leerling staat in het Ondersteuningsplan. Ouders, leerlingen en medewerkers van onze scholen denken mee over dit plan. De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van het Ondersteuningsplan. In de Ondersteuningsplanraad zitten van iedere school twee personen in de Ondersteuningsplanraad: één lid namens het personeel en één namens de ouders/leerlingen. De Ondersteuningsplanraad is per e-mail bereikbaar via opr@swvgeldersevallei.nl.

Neem contact op

Commissie Toewijzing en Plaatsing

Leerlingen worden zo veel mogelijk ondersteund binnen de school. Maar soms heeft een leerling meer nodig. Dan wordt de Commissie Advies en Toewijzing (CAT) van het Samenwerkingsverband ingeschakeld. Deze commissie onderzoekt of leerlingen een bovenschools arrangement nodig hebben en adviseert over toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het besluit van de CAT is bindend. Er kan wel bezwaar tegen worden gemaakt.

Natuurlijk is het belangrijk dat er in de commissie mensen met verstand van zaken zitten. Daarom bestaat de commissie naast de voorzitter uit twee onafhankelijk deskundigen: een orthopedagoog en een psycholoog. Afhankelijk van de aanvraag,  is er een derde deskundige (GZ-psycholoog) op afroep beschikbaar. De commissie is van alles op de hoogte: ze weet welke ondersteuning de verschillende scholen in ons Samenwerkingsverband kunnen bieden en waarvoor ze jeugdzorg kan inschakelen.

In een vroeg stadium kunnen scholen altijd terecht bij het samenwerkingsverband om te overleggen over een leerling en afspraken te maken over het vervolg. Wanneer een school signaleert dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan ze zelf kan bieden, organiseert deze school een multidisciplinair overleg. Hier schuiven medewerkers van de school, ouders en de onafhankelijke deskundigen aan. Het overleg vindt plaats op school. Na een goede voorbereiding zou eventueel ter plekke een bovenschools arrangement of zelfs een toelaatbaarheidsverklaring kunnen worden toegekend.

De CAT heeft geen vaste momenten waarop zij vergaderen. TLV-aanvragen kunnen gedurende het hele schooljaar ingediend worden.

Neem contact op