Samenwerkingsverband

Toewijzing

×

Toewijzing

Extra ondersteuning, in welke vorm dan ook, krijgt een leerling niet zomaar. We kijken eerst welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften een leerling precies heeft (indiceren) en vervolgens welke onderwijsvoorziening hier het best aan beantwoordt (arrangeren).

Binnenschoolse arrangementen

Heeft een leerling extra ondersteuning nodig? Dan wordt dit allereerst besproken in het intern zorgoverleg/zorg- en adviesteam van de school. Dit zorgoverleg kan een binnenschools arrangement toewijzen.

Bovenschoolse arrangementen

Voor een bovenschools arrangement is een stapje extra nodig. Het intern zorgoverleg/zorg- en adviesteam van de school geeft een advies voor een bovenschools arrangement aan de Commissie Advies en Toewijzing (CAT). Deze commissie toetst eenvoudig gezegd of bovenschoolse ondersteuning echt nodig is. Is er in de school alles gedaan? En heeft dat onvoldoende effect gehad? Voldoet de aanvraag aan de criteria? Dan wijst de CAT een arrangement op maat toe.

Plaatsing in het vso

De CAT beslist of een leerling wordt toegelaten tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Deze plaatsing is een arrangement binnen het Samenwerkingsverband. Voor plaatsing in het vso is een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school van de leerling doet deze aanvraag, en betrekt hier op tijd de ouders en leerling zelf bij. De directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband verstrekt de toelaatbaarheidsverklaring. De minimumtermijn van een toelaatbaarheidsverklaring is één volledig schooljaar.

Bezwaar en beroep

Het gaat op onze scholen om leerlingen en hun ouders. Daarom vinden we het heel belangrijk om leerlingen en hun ouders op tijd en op een zorgvuldige manier te betrekken bij onderwerpen als toelating, verwijdering of de toekenning van ondersteuningsarrangementen. Toch kan het gebeuren dat ouders en leerlingen het niet eens zijn met de school of het Samenwerkingsverband. Natuurlijk willen we dit dan graag oplossen. Het liefst in een open gesprek binnen de eigen school of het Samenwerkingsverband. Meestal kan dat ook gewoon. Als ouders het willen, kunnen we hierbij een bemiddelaar of onderwijsconsulent inzetten. Komen we er samen niet uit? Dan kan contact opgenomen worden met een van onderstaande commissies voor bezwaar en beroep

Bovenschoolse arrangementen

TLV